TURHAL  KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
           15 GÜN
2-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
           7 GÜN
3-
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Turhal İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
        1 SAAT
4-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
   Dilekçe.
          1 AY
5-
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Muhtar Tasdikli Form,
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Not: Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin ücretsiz tedavisi hakkında yönetmeliğin yedinci(7) maddesine göre işlemler yapılmaktadır.
          45 GÜN
6-
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 
1-Matbu Dilekçe,  
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5- Nüfus Kayıt Örneği
           15 GÜN
7-
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi
4-Sözleşme vb.
2AY
8-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
15 GÜN
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü                    İkinci Müracaat Yeri   : Turhal Kaymakamlığı
İsim                      :Mustafa ÇATAL                                     İsim                             : Bayram SAĞIR
Unvan                   :Yazı İşleri Müdürü                                 Unvan                         : Turhal Kaymakam V.
Adres                   :Turhal Kaymakamlığı Kat:2                   Adres                           : Turhal Kaymakamlığı Kat:2
Tel                      : 0(356) 2751003                                        Tel                              : 0 (356) 275 10 03
Faks                   : 0(356) 2763517                                         Faks                           : 0 (356) 276 35 17
E-Posta              : turhal@icisleri.gov.tr                                E-Posta                       : turhal@icisleri.gov.tr